Bilinçli Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği, 2014 yılında toplumda geri bırakılmış tüm hassas grupların yaşam haklarını savunmak, temel hak ve ihtiyaçlara erişimlerinin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Farklı niteliklerden oluşan uzman personeliyle ihtiyaç sahibi gençlere, çocuklara, kadınlara ve mültecilere destek vermektedir.
Kısa adıyla BİGKED Derneği olan kurumumuz dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden faaliyetlerini yürütmektedir. Başta genç ve çocuk mültecilerin temel sorunları olmak üzere tüm gençlerin ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak ve toplumla uyumlarının hızlı bir biçimde sağlanabilmesi için özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği halinde çalışmaktadır.

Kurumun Amaç ve Hedefleri
Hızla değişen ve dönüşen dünyada; hukuka bağlı, insan haklarına ve doğaya saygılı, demokratik ve evrensel değerleri ilke edinen, öz güveni yüksek, yenilikçi, hoşgörülü ve başarılı, her türlü ayrımcılıkla mücadele eden, bir toplum oluşmasına katkı sunmak,
Demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve geliştirilmesi için gayret sarf etmek, korunmaya muhtaç çocuk, genç, kadın, mülteci ve tüm hassas grupların; Haklarını korumak ve savunmak, eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklarının korunmasına ve karşılanmasına katkı sağlamak,
Ülke ve dünya sorunlarını yakından takip ederek gerekli fikri, bilimsel ve toplumsal çalışmalar yapmak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin her insana karşı etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak ve bu konularda her türlü desteği ve girişimi gerçekleştirmektir.

İLKELERİMİZ

 Güvenilirlik
 Nitelikli Hizmet Sunmak
 Çözüm Odaklı Olmak
 Ayrım Gözetmemek
 Uzmanlık
 Şeffaflık

VİZYONUMUZ

BİGKED vizyonu,

Bilinçli Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği (BİGKED), dil din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin toplumda geri kalmış tüm hassas gruplar için yaşanmaya değer bir geleceğin inşasına katkı sağlamaktır.